*SOLD* Masaji Yoshida (1917 - 1971), "Kukan - No. 50 (Space - No. 50), 1965